၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၁၄၂/မမ/CE  (1”x1½”) အရွယ် (စက်ခွဲ) လမ်းခင်းကျောက် (၂၆၇)ကျင်း အင်တောကျယ် ဘူတာအရောက် ဝယ်ယူရန်
၁၄၃/မမ/CE လမ်းခင်းကျောက် (Ballast)(၄၅၀၀)ကျင်း ဝယ်ယူရန်

ပဲခူးဘူတာအရောက်-၂၀၀၀ကျင်း၊ဘုရားကြီးဘူတာအရောက် -၂၅၀၀ ကျင်း

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၂၅ . ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၁ .၈. ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994