စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • မြန်မာ့မီးရထား၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် အထွေထွေမန်နေဂျာ(၁)ဦး ဦးဆောင်၍ အောက်ပါ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ၊ စီမံကိန်းဌာနခွဲ၊ ပြန်ကြား ရေးနှင့်ချောင်ချိရေးဌာနခွဲ၊ မန်နေဂျာ(စာရင်းအင်း)ဌာနခွဲနှင့် မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲတို့ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်-
  • အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲသည် မြန်မာ့မီးရထား၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ၊ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ကန်ထရိုက်စာချုပ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လူထုဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏သက်သာ ချောင်ချိရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။
  • စီမံကိန်းဌာနခွဲသည် မြန်မာ့မီးရထား၏ နှစ်တိုနှစ်ရှည်စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်း၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊ ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင် ရေးနှင့်လမ်းသစ်ဖောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရပါသည်။
  • ပြန်ကြားရေးနှင့်ချောင်ချိရေးဌာနခွဲ သည် မြန်မာ့မီးရထား၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ပြည်သူ များကို အသိပေးပြန်ကြားချက်များ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရသော ဌာနဖြစ်ပါသည်။
  • မန်နေဂျာ(စာရင်းအင်း)ဌာနခွဲ သည် မြန်မာ့မီးရထား၏ ဝင်ငွေ၊ ကုန်တန်မိုင်၊ ခရီးသည်တန်မိုင် စသည့်စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ စာရင်းအချက်အလက်များကို လစဉ်၊ နှစ်စဉ် စုစည်းကောက်ခံ တွက်ချက်ထုတ်ပြန်ပေးသော ဌာနဖြစ်ပါသည်။
  • မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ သည် မြန်မာ့မီးရထား ဝန်ထမ်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရုံး တက်/ဆင်း၊ သင်တန်းနှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များအပါအဝင် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပါသည်။