ရထားအချိန်

လူစီးရထားအချိန်စာရင်းများ

စဉ် ရထား ခရီးစဉ် ထွက်
ချိန်
ရောက်
ချိန်
ပြေးဆွဲ
ချိန်
ရပ်တန့်
ဘူတာ
မှတ်ချက်
မှ သို့
အဆန် ရန်ကုန် မန္တလေး 0745 0930 25’45” ၃၃
အစုန် မန္တလေး ရန်ကုန် 1830 2015 25’45”
3 အဆန် ရန်ကုန် မန္တလေး 1700 1300 20’00” 20
4 အစုန် မန္တလေး ရန်ကုန် 1600 1115 19’15”
အဆန် ရန်ကုန် မန္တလေး 1545 0915 17’30” 5
အစုန် မန္တလေး ရန်ကုန် 1500 0845 17’45”
13 အဆန် ရန်ကုန် ပဲခူး 1745 2115 3’30” 12
14 အစုန် ပဲခူး ရန်ကုန် 0500 0740 2’40”
၇၁ အဆန် ရန်ကုန် ပြည် 1100 1945 8’45” 13
၁၀ ၇၂ အစုန် ပြည် ရန်ကုန် 2130 0615 8’45”
၁၁ ၆၃ အဆန် ကြည့်မြင်တိုင် ပြည် 0600 1715 11’15” 54
၁၂ ၆၄ အစုန် ပြည် ကြည့်မြင်တိုင် 0545 1815 12’00”
၁၃ ၈၉ အဆန် ရန်ကုန် ​မော်လမြိုင် 0630 1645 10’15” ၁၆
၁၄ ၉၀ အစုန် ​မော်လမြိုင် ရန်ကုန် 0900 1915 10’15”
၁၅ ၁၀၃ အဆန် ပျဉ်းမနား ​တောင်တွင်းကြီး 0630 1230 6’00” 16
၁၆ ၁၀၄ အစုန် ​တောင်တွင်းကြီး ပျဉ်းမနား 1430 2030 6’00”
၁၇ ၁၄၁ အဆန် သာစည် ​ရွှေညောင် 0630 1700 10’30” 14
၁၈ ၁၄၂ အစုန် ​ရွှေညောင် သာစည် 0630 1700 10’30”
၁၉ ၁၅၃ အဆန် တောင်ကြီး ဆိုက်ခေါင် 1430 1730 3’00” 4
၂၀ ၁၅၄ အစုန် ဆိုက်ခေါင် တောင်ကြီး 0500 0800 3’00”
၂၁ ၁၈၁ အဆန် ပုသိမ် ကြံခင်း 0600 1645 10’45” 28
၂၂ ၁၈၂ အစုန် ကြံခင်း ပုသိမ် 0600 1630 10’30”
၂၃ ၁၃၁ အဆန် ပြင်ဦးလွင် ဂုတ်ထိပ် 0800 1100 3’00” 5
၂၄ ၁၃၂ အစုန် ဂုတ်ထိပ် ပြင်ဦးလွင် 1300 1600 3’00”
၂၅ ပြည်တော်သာ(၂) ပြည်တော်သာ ​ရေချမ်းပြင် 0700 0800 1’00” 5
၂၆ ပြည်တော်သာ(1) ရေချမ်းပြင် ပြည်တော်သာ 1000 1100 1’00”
၂၇ ပြည်တော်သာ(4) ပြည်တော်သာ ​ရေချမ်းပြင် 1400 1500 1’00”
၂၈ ပြည်တော်သာ(3) ရေချမ်းပြင် ပြည်တော်သာ 1600 1700 1’00”
၂၉ ၁၉၆ အစုန် သာရဝေါ လက်ပံတန်း 0600 0830 2’30” 9
၃၀ ၁၉၅ အဆန် လက်ပံတန်း သာရဝေါ 1430 1700 2’30”
၃၁ ၁၀၇ အဆန် တောင်တွင်းကြီး ပုဂံ 1330 1940 6’10” 17
၃၂ ၁၀၈ အစုန် ပုဂံ တောင်တွင်းကြီး 0630 1235 6’05”

 

ရန်ကုန်မြို့ပတ် ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်း ခရီးစဉ်အမည်၊ ပြေးဆွဲသည့် အချိန်ဇယား

စဉ် ရထား အမှတ် ခရီးစဉ် ရထားအချိန်စာရင်း မှတ်ချက်
မှ သို့ ထွက်ချိန် ​ရောက်ချိန်
က-၁ အင်းစိန် ‌လှော်ကား ၀၆၅၀ ၀၇၂၅
က-၂ လှော်ကား အင်းစိန် ၀၈၀၀ ၀၈၃၅
က-၃ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၈၄၀ ၀၉၃၀
က-၄ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၀၉၃၅ ၁၁၀၀
က-၅ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၁၃၅၅ ၁၅၂၀
က-၆ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၅၂၅ ၁၆၁၅
က-၇ အင်းစိန် ​လှော်ကား ၁၆၂၀ ၁၆၅၅
က-၈ ​လှော်ကား အင်းစိန် ၁၇၁၀ ၁၇၄၅
ခ-၁ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၈၀၅ ၀၉၃၀
၁၀ ခ-၂ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၀၉၃၅ ၁၀၂၅
၁၁ ခ-၃ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၁၄၅၀ ၁၅၄၀
၁၂ ခ-၄ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၅၄၅ ၁၇၁၀
၁၃ ဂ-၁ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၅၀၀ ၀၅၅၀
၁၄ ဂ-၂ ရန်ကုန် တိုးကြောင်ကလေး ၀၅၅၅ ၀၆၃၅
၁၅ ဂ-၃ တိုးကြောင်ကလေး ရန်ကုန် ၀၈၄၀ ၀၉၂၀
၁၆ ဂ-၄ ရန်ကုန် တိုးကြောင်ကလေး ၁၆၁၅ ၁၆၅၅
၁၇ ဂ-၅ တိုးကြောင်ကလေး ရန်ကုန် ၁၇၄၀ ၁၈၄၀
၁၈ ဂ-၆ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၈၄၅ ၁၉၃၅
၁၉ င-၁ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၈၀၀ ၀၈၅၀
၂၀ င-၂ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၁၃၀ ၁၂၂၀
၂၁ င-၃ အင်းစိန် ‌လှော်ကား ၁၂၂၅ ၁၃၀၀
၂၂ င-၄ လှော်ကား အင်းစိန် ၁၃၁၀ ၁၃၄၅
၂၃ င-၅ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၁၃၅၀ ၁၄၄၀
၂၄ င-၆ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၆၃၀ ၁၇၂၀