Train Schedule

လူစီးရထားအချိန်စာရင်းများ

ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အဆန်) ဘူတာ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အစုန်)
၁၃ ၁၄
၁၆၁၅ ၁၃၀၀ ၀၅၀၀ ၀၄၃၀ ရန်ကုန် 2215 ၂၃၅၀ ၁၂၅၅ ၀၉၁၀
၁၆၂၃ ၁၃၀၉ ၀၅၀၈ ၀၄၃၈ ပုဇွန်တောင် 2200 ၂၃၃၈ ၁၂၄၃ ၀၉၀၁
၁၆၂၄ ၀၉၀၀
၁၆၃၂ ၁၃၁၉ ၀၅၁၇ ၀၄၄၇ မလွှကုန်း 2153 ၂၃၃၀ ၁၂၃၅ ၀၈၅၃
၁၆၃၃ ၀၈၅၂
၁၆၃၈ နှင်းဆီကုန်း
၁၆၃၉
၁၆၄၄ ၁၃၂၆ ၀၅၂၅ ၀၄၅၅ သင်္ဃန်းကျွန်း 2143 ၂၃၂၀ ၁၂၂၅ ၀၈၄၂
၁၆၄၆ ၀၈၄၀
၁၆၅၁ ငမိုးရိပ်
၁၆၅၂
1658 ၁၃၃၆ ၀၅၃၄ ၀၅၀၃ တိုးကြောင်ကလေး 2134 ၂၃၁၀ ၁၂၁၄ ၀၈၃၀
1700 ၁၃၃၈ ၀၅၃၆ ၂၃၀၈ ၁၂၁၂ ၀၈၂၈
1716 ၁၃၅၈ ၀၅၅၄ ၀၅၁၈ ရွာသာကြီး ၂၁၁၈ ၂၂၅၁ ၁၁၅၅ ၀၈၁၂
1718 ၀၈၁၀
1728 ၁၄၁၀ ၀၆၀၅ ၀၅၂၈ လေးဒေါင့်ကန် ၂၁၀၈ ၂၂၄၁ ၁၁၄၅ ၀၈၀၀
1730 ၀၇၅၈
1744 ၁၄၂၉ ၀၆၁၈ ၀၅၄၁ ဒါးပိန် ၂၀၅၅ ၂၂၂၈ ၁၁၂၈ ၀၇၄၅
1746 ၀၇၄၃
1759 ကော့ချဲ ၀၇၂၉
1800 ၀၇၂၈
1812 ၁၅၀၂ ၀၆၄၈ ၀၆၀၈ ထုံးကြီး ၂၀၂၃ ၂၁၅၆ ၁၀၅၅ ၀၇၁၇
1814 ၀၇၁၅
1824 ၁၅၁၆ ၀၇၀၀ ၀၆၁၈ ကျောက်တန်း ၂၀၁၅ ၂၁၄၇ ၁၀၄၀ 0705
1826 ၁၅၃၅ 0703
1836 ၁၅၅၀ ၀၇၀၈ ၀၆၂၆ တာဝ ၂၀၀၇ ၂၁၃၈ ၁၀၂၅ 0654
1838 0652
1848 ၁၆၀၂ ၀၇၁၆ ၀၆၃၄ ဘုရားသုံးဆူ ၁၉၅၉ ၂၁၃၀ ၁၀၁၅ 0642
1850 0640
1900 ၁၆၁၇ ၀၇၂၉ ၀၆၄၇ ပဲခူး ၁၉၄၇ ၂၁၁၉ ၁၀၀၀ 0600
—- ၁၆၃၂ ၀၇၃၂ ၀၆၅၀ ၁၉၄၄ ၂၁၁၆ ၀၉၄၅
၁၇၀၀ ၀၇၅၇ ၀၇၁၅ ရွှေလှေ ၁၉၁၉ ၂၀၅၁ ၀၉၂၀
၁၇၁၈ ၀၈၁၄ ၀၇၃၀ ဘုရားကြီး ၁၉၀၅ ၂၀၃၆ ၀၉၀၂
၁၇၂၀ ၀၉၀၀
၁၇၄၅ ၀၈၃၃ ၀၇၄၉ ပျဉ်ပုံကြီး ၁၈၄၅ ၂၀၁၆ ၀၈၃၈
၀၆၀၀ ၀၇၂၈
၀၆၁၈ ၀၈၅၀ ၀၈၀၅ ကဒုတ် ၁၈၂၈ ၁၉၅၉ ၀၇၁၀
၀၆၃၂ ၀၉၀၄ ၀၈၁၈ ဖောင်တော်သီ ၁၈၁၃ ၁၉၄၄ ၀၆၅၇
ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အဆန်) ဘူတာ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အစုန်)
၀၆၃၂ ၀၉၀၄ ၀၈၁၈ ဖောင်တော်သီ ၁၈၁၃ ၁၉၄၄ ၀၆၅၇
၀၆၄၂ ၀၉၁၁ ၀၈၂၅ အိမ်ခြေလေးဆယ် ၁၈၀၅ ၁၉၃၆ ၀၆၄၇
၀၆၅၁ ၀၉၁၈ ၀၈၃၁ ဒိုက်ဦး ၁၇၅၈ ၁၉၂၇ ၀၆၃၅
၀၇၀၁ ၀၉၂၀ ၁၉၂၅ ၀၆၂၅
၀၇၂၆ ၀၉၄၅ ၀၈၅၃ ပြွန်တန်ဆာ ၁၇၃၇ ၁၉၀၂ ၀၆၀၀
၀၇၃၁ ၀၉၄၇ ၁၉၀၀ ၁၈၂၅
၀၇၄၈ ၁၀၀၅ ၀၉၀၇ ညောင်လေးပင် ၁၇၂၀ ၁၈၄၂ ၁၈၀၇
၀၇၅၈ ၁၀၀၇ ၁၈၄၀ ၁၇၅၇
၀၈၁၆ ၁၀၂၀ ၀၉၁၉ တော်ဝိ ၁၇၀၈ ၁၈၂၇ ၁၇၄၂
၀၈၃၈ ၁၀၄၀ ၀၉၃၉ ပိန်းဇလုပ် ၁၆၄၈ ၁၈၀၇ ၁၇၂၀
၀၈၄၀ ၁၇၁၈
၀၈၅၆ ၁၀၅၀ ၀၉၄၉ သူဌေးကုန်း ၁၆၃၈ ၁၇၅၆ ၁၇၀၄
၀၉၀၆ ၁၁၀၁ ၀၉၅၈ ကျောက်တံခါး ၁၆၂၈ ၁၇၄၅ ၁၆၅၁
၀၉၀၈ ၁၁၀၃ ၁၇၄၃ ၁၅၅၈
၀၉၃၀ ၁၁၂၅ ၁၀၁၈ ပဲနွယ်ကုန်း ၁၆၀၈ ၁၇၂၂ ၁၅၃၅
၁၀၅၀ ၁၅၁၇
၁၁၀၅ ၁၁၃၇ ၁၀၂၉ တောကျွဲအင်း ၁၅၅၇ ၁၇၁၀ ၁၅၀၂
၁၁၂၂ ၁၁၅၅ ၁၀၄၅ ကညွတ်ကွင်း ၁၅၄၃ ၁၆၅၄ ၁၄၄၄
၁၁၂၄ ၁၁၅၇ ၁၆၅၂ ၁၄၄၂
၁၁၃၈ ၁၂၁၁ ၁၀၅၇ ညောင်ပင်သာ ၁၅၃၁ ၁၆၃၉ ၁၄၂၆
၁၁၅၅ ၁၂၂၇ ၁၁၁၂ ဖြူး ၁၅၁၆ ၁၆၂၃ ၁၄၀၈
၁၂၀၅ ၁၂၂၉ ၁၆၂၁ ၁၃၅၈
၁၂၂၀ ၁၂၄၂ ၁၁၂၂ ဇေယျဝတီ ၁၅၀၅ ၁၆၀၉ ၁၃၄၃
၁၂၅၉ ၁၃၃၈
၁၃၁၅ ၁၂၅၄ ၁၁၃၄ ညောင်ခြေထောက် ၁၄၅၃ ၁၅၅၇ ၁၃၂၀
၁၂၂၀
၁၃၃၇ ၁၃၁၀ ၁၁၅၀ ကျွဲပွဲ ၁၄၃၇ ၁၅၄၁ ၁၁၅၅
၁၅၄၆ ၁၁၂၂
၁၆၀၀ ၁၃၁၈ ၁၁၅၈ ဘန့်ဘွေးကုန်း ၁၄၂၈ ၁၅၃၂ ၁၁၁၂
၁၆၂၀ ၁၃၃၆ ၁၂၁၅ အုတ်တွင်း ၁၄၁၀ ၁၅၁၄ ၁၀၅၀
၁၆၂၅ ၁၀၄၅
၁၆၄၂ ၁၃၅၀ ၁၂၂၉ သောင်းတိုင်ကုန်း ၁၃၅၅ ၁၅၀၀ ၁၀၂၉
၁၃၄၀
၁၇၀၅ ၁၄၁၀ ၁၂၅၀ တောင်ငူ ၁၃၁၇ ၁၄၃၇ ၁၀၀၅
၁၇၂၀ ၁၄၂၀ ၁၃၀၀ ၁၃၀၇ ၁၄၂၇ ၀၉၅၀
၁၇၄၃ ၁၄၄၀ ၁၃၂၀ ကျေးတော ၁၂၄၆ ၁၄၀၄ ၀၉၃၀
၁၇၅၅ ၁၄၄၈ ၁၃၂၈ ကျွန်းကုန်း ၁၂၃၈ ၁၃၅၆ ၀၉၂၀
၀၆၀၀
၀၆၂၀ ၁၅၀၃ ၁၃၄၃ ရေတာရှည် ၁၂၂၃ ၁၃၄၁ ၀၉၀၀
၀၆၂၂ ၀၈၅၈
၀၆၃၃ ၁၅၁၁ ၁၃၅၁ ကုန်းကြီး ၁၂၁၅ ၁၃၃၃ ၀၈၄၆
ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အဆန်) ဘူတာ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အစုန်)
၀၆၃၃ ၁၅၁၁ ၁၃၅၁ ကုန်းကြီး ၁၂၁၅ ၁၃၃၃ ၀၈၄၆
၀၆၄၅ ၁၅၂၀ ၁၃၅၉ ဆွာ ၁၂၀၇ ၁၃၂၃ ၀၈၃၃
၀၆၅၅ ၁၅၂၂ ၁၃၂၁ ၀၈၂၃
၀၇၀၇ ၁၅၃၂ ၁၄၀၇ သာဂရ ၁၁၅၉ ၁၃၁၂ ၀၈၁၁
၀၇၂၃ ၁၅၄၃ ၁၄၁၈ မြို့လှ ၁၁၄၈ ၁၃၀၁ ၀၇၅၄
၀၇၂၈ ၀၇၄၉
၀၇၄၅ ၁၅၅၄ ၁၄၂၈ ရေနီ ၁၁၃၈ ၁၂၄၉ ၀၇၃၂
၀၅၄၇ ၁၅၅၆ ၁၂၄၇ ၀၇၃၀
၀၇၅၉ ၁၆၀၅ ၁၄၃၅ သာဝတ္ထိ ၁၁၃၁ ၁၂၃၉ ၀၇၁၉
၀၈၀၄ ၀၇၁၄
၀၈၂၄ ၁၆၁၈ ၁၄၄၈ ဧလာ ၁၁၁၈ ၁၂၂၆ ၀၆၅၄
၀၈၂၆ ၀၆၅၂
၀၈၃၅ ၁၆၂၄ ၁၄၅၄ ပြည်ဝင် ၁၁၁၂ ၁၂၂၀ ၀၆၄၄
၀၈၅၂ ၁၆၃၉ ၁၅၀၉ ပျဉ်းမနား ၁၀၅၈ ၁၂၀၆ ၀၆၂၆
၀၉၀၇ ၁၆၄၉ ၁၅၁၉ ၁၀၄၈ ၁၁၅၆ ၀၆၁၁
၀၉၂၆ ၁၇၀၆ ၁၅၃၆ ရွာတော် ၁၀၃၁ ၁၁၃၉ ၀၅၅၃
၀၉၃၆ ၁၇၁၅ ၁၅၄၅ နေပြည်တော် ၁၀၂၂ ၁၁၃၀ ၀၅၄၃
၀၉၅၁ ၁၇၁၈ ၁၅၄၈ ၁၀၁၉ ၁၁၂၇ ၀၅၂၈
၁၀၀၂ ၁၇၂၉ ၁၅၅၉ ကျည်တောင်ကန် ၁၀၀၉ ၁၁၁၇ ၀၅၁၅
၁၀၀၇ ၀၅၁၀
၁၀၂၂ ၁၇၃၉ ၁၆၀၉ ဖြုတ်ခွဲ ၀၉၅၇ ၁၁၀၅ ၀၄၅၅
၁၀၃၀ ၁၇၄၆ ၁၆၁၆ ဆင်ဖြူကျွန်း ၀၉၅၀ ၁၀၅၈ ၀၄၄၇
၁၀၃၈ ၁၇၅၃ ၁၆၂၃ ရွှေမြို့ ၀၉၄၂ ၁၀၅၀ ၀၄၃၈
၁၀၄၉ ၁၈၀၂ ၁၆၃၂ ဆင်သေ ၀၉၃၂ ၁၀၄၀ ၀၄၂၇
၁၀၅၇ ၁၈၀၈ ၁၆၃၈ တပ်ကုန်း ၀၉၂၆ ၁၀၃၂ ၀၄၁၇
၁၁၁၂ ၁၈၁၀ ၁၀၃၀ ၀၄၀၂
၁၁၂၆ ၁၈၂၀ ၁၆၄၆ မကျည်းပင် ၀၉၁၇ ၁၀၂၀ ၀၃၅၀
၁၁၃၉ ၁၈၂၈ ၁၆၅၄ ညောင်လွန်း ၀၉၀၈ ၁၀၁၁ ၀၃၄၀
၁၁၅၅ ၁၈၄၁ ၁၇၀၆ ငှက်သိုက် ၀၈၅၃ ၀၉၅၆ ၀၃၂၃
၁၂၀၃ ၁၈၄၇ ၁၇၁၂ အင်းကုန်း ၀၈၄၇ ၀၉၅၀ ၀၃၁၅
၁၂၁၄ ၁၈၅၆ ၁၇၂၀ ရမည်းသင်း ၀၈၃၈ ၀၉၃၈ ၀၃၀၃
၁၂၂၄ ၁၈၅၈ ၀၉၃၆ ၀၂၅၃
၁၂၃၇ ၁၉၀၈ ၁၇၂၈ အင်ကြင်းကန် ၀၈၂၈ ၀၉၂၅ ၀၂၄၁
၁၂၄၈ ၁၉၁၆ ၁၇၃၆ ရွှေဒါး ၀၈၁၉ ၀၉၁၆ ၀၂၂၉
၁၂၅၀ ၀၂၂၇
၁၃၁၂ ၁၉၃၄ ၁၇၅၃ ပျော်ဘွယ် ၀၈၀၆ ၀၉၀၁ ၀၂၁၁
၁၃၂၇ ၁၉၃၆ ၀၈၅၉ ၀၁၅၆
ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အဆန်) ဘူတာ ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားအမှတ် (အစုန်)
၁၃၁၂ ၁၉၃၄ ၁၇၅၃ ပျော်ဘွယ် ၀၈၀၆ ၀၉၀၁ ၀၂၁၁
၁၃၂၇ ၁၉၃၆ ၀၈၅၉ ၀၁၅၆
၁၃၄၂ ၁၉၅၁ ၁၈၀၅ ရှမ်းရွာ ၀၇၅၄ ၀၈၄၆ ၀၁၄၀
၁၃၅၉ ၂၀၀၇ ၀၈၂၀ ညောင်ရမ်း ၀၇၄၁ ၀၈၃၁ ၀၁၂၂
၁၄၀၁ ၂၀၀၉ ၀၈၂၉ ၀၁၂၀
၁၄၁၁ ၂၀၁၈ ၁၈၂၇ နွားထိုး ၀၇၃၅ ၀၈၂၂ ၀၁၁၀
၁၄၂၃ ၂၀၂၈ ၁၈၃၇ သာစည် ၀၇၂၅ ၀၈၁၂ ၀၀၅၈
၁၄၃၈ ၂၀၃၁ ၁၈၄၀ ၀၇၂၂ ၀၈၀၉ ၀၀၄၃
၁၄၅၂ ၂၀၄၂ ၁၈၅၁ ရွာပုလဲ ၀၇၁၁ ၀၇၅၈ ၀၀၃၀
၁၅၀၅ ၂၀၅၂ ၁၉၀၁ ဟံဇား ၀၇၀၁ ၀၇၄၈ ၀၀၁၇
၁၅၀၇ ၀၀၁၅
၁၅၂၅ ၂၁၀၅ ၁၉၁၃ သဲတော ၀၆၄၈ ၀၇၃၃ ၂၃၅၆
၁၅၃၅ ၂၁၀၇ ၀၇၃၁ ၂၃၄၆
၁၅၅၄ ၂၁၂၂ ၁၉၂၇ စမုံ ၀၆၃၅ ၀၇၁၇ ၂၃၂၇
၁၆၁၄ ၂၁၃၅ ၁၉၄၁ သပြေတောင်း ၀၆၂၀ ၀၇၀၁ ၂၃၀၄
၁၆၁၆ ၂၃၀၂
၁၆၃၁ ၂၁၄၆ ၁၉၅၃ ကူမဲလမ်း ၀၆၀၉ ၀၆၅၀ ၂၂၄၇
၁၆၃၆ ၂၂၄၂
၁၆၅၃ ၂၁၅၈ ၂၀၀၅ မြစ်သား ၀၅၅၈ ၀၆၃၈ ၂၂၂၅
၁၆၅၈ ၂၂၀၀ ၀၆၃၆ ၂၂၂၀
၁၇၁၄ ၂၂၁၂ ၂၀၁၇ မင်းစု ၀၅၄၇ ၀၆၂၅ ၂၂၀၅
၁၇၃၅ ၂၂၂၉ ၂၀၃၃ ကျောက်ဆည် ၀၅၃၂ ၀၆၀၇ ၂၁၄၃
၁၇၄၅ ၂၂၃၁ ၀၆၀၅ ၂၁၃၃
၁၈၀၃ ၂၂၄၇ ၂၀၄၇ ဘဲလင်း ၀၅၂၂ ၀၅၅၃ ၂၁၁၈
၁၈၁၇ ၂၂၅၉ ၂၀၅၉ စဉ့်ကိုင် ၀၅၁၂ ၀၅၄၃ ၂၁၀၄
၁၈၃၁ ၂၃၁၀ ၂၁၁၀ ပလိပ် ၀၅၀၃ ၀၅၃၄ ၂၀၅၀
၁၈၄၁ ၂၃၁၇ ၂၁၁၇ မြစ်ငယ် ၀၄၅၆ ၀၅၂၇ ၂၀၃၅
၁၈၄၆ ၂၀၂၀
၁၈၅၇ ၂၃၂၅ ၂၁၂၅ တံခွန်တိုင် ၀၄၄၉ ၀၅၂၀ ၂၀၀၉
၁၉၀၇ ၂၃၃၃ ၂၁၃၃ မြို့ဟောင်း ၀၄၄၁ ၀၅၁၁ ၁၉၅၈
၁၉၂၂ ၁၉၄၃
၁၉၄၀ ၂၃၅၀ ၂၁၅၀ မန္တလေး ၀၄၃၀ ၀၅၀၀ ၁၉၃၀

ရန်ကုန်မြို့ပတ် ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်း ခရီးစဉ်အမည်၊ ပြေးဆွဲသည့် အချိန်ဇယား

စဉ် ရထား အမှတ် ခရီးစဉ် ရထားအချိန်စာရင်း မှတ်ချက်
မှ သို့ ထွက်ချိန် ​ရောက်ချိန်
က-၁ အင်းစိန် ‌လှော်ကား ၀၆၅၀ ၀၇၂၅
က-၂ လှော်ကား အင်းစိန် ၀၈၀၀ ၀၈၃၅
က-၃ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၈၄၀ ၀၉၃၀
က-၄ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၀၉၃၅ ၁၁၀၀
က-၅ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၁၃၅၅ ၁၅၂၀
က-၆ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၅၂၅ ၁၆၁၅
က-၇ အင်းစိန် ​လှော်ကား ၁၆၂၀ ၁၆၅၅
က-၈ ​လှော်ကား အင်းစိန် ၁၇၁၀ ၁၇၄၅
ခ-၁ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၈၀၅ ၀၉၃၀
၁၀ ခ-၂ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၀၉၃၅ ၁၀၂၅
၁၁ ခ-၃ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၁၄၅၀ ၁၅၄၀
၁၂ ခ-၄ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၅၄၅ ၁၇၁၀
၁၃ ဂ-၁ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၅၀၀ ၀၅၅၀
၁၄ ဂ-၂ ရန်ကုန် တိုးကြောင်ကလေး ၀၅၅၅ ၀၆၃၅
၁၅ ဂ-၃ တိုးကြောင်ကလေး ရန်ကုန် ၀၈၄၀ ၀၉၂၀
၁၆ ဂ-၄ ရန်ကုန် တိုးကြောင်ကလေး ၁၆၁၅ ၁၆၅၅
၁၇ ဂ-၅ တိုးကြောင်ကလေး ရန်ကုန် ၁၇၄၀ ၁၈၄၀
၁၈ ဂ-၆ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၈၄၅ ၁၉၃၅
၁၉ င-၁ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၀၈၀၀ ၀၈၅၀
၂၀ င-၂ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၁၃၀ ၁၂၂၀
၂၁ င-၃ အင်းစိန် ‌လှော်ကား ၁၂၂၅ ၁၃၀၀
၂၂ င-၄ လှော်ကား အင်းစိန် ၁၃၁၀ ၁၃၄၅
၂၃ င-၅ အင်းစိန် ရန်ကုန် ၁၃၅၀ ၁၄၄၀
၂၄ င-၆ ရန်ကုန် အင်းစိန် ၁၆၃၀ ၁၇၂၀