စီးပွားရေးဌာနခွဲ

စီးပွားရေးဌာနခွဲ မှဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(၁) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အဦများအား ကာလရှည်/နှစ်ရှည်(BOT)စနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ငှားရမ်းခြင်း၊

(၂) မြန်မာမီးရထားပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အဦများအား ကာလလတ်(5)နှစ်မူဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ငှားရမ်းခြင်း၊

(၃) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦများအား ကာလတို(3)နှစ်/(၁)နှစ် မူဖြင့်တင်ဒါခေါ် ယူ ငှားရမ်းခြင်း၊

(၄) မြန်မာ့မီးရထားပိုင် တံတား ဖြတ်သန်းခကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား ကာလတို(3)နှစ်/(၁)နှစ် မူဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ငှားရမ်းခြင်း၊

(၅) အမြန်ရထားကြီးများတွင် စားသောက်တွဲချိက်ဆက်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ကာလတို(၁) နှစ်မူဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူ ငှားရမ်းခြင်း၊

(၆) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦများအား ကာလတို(၁)နှစ် မူဖြင့်ငှားရမ်းခြင်း၊

(၇) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦများအား ဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းသို့(1)နှစ်မူဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း၊

(၈) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေများပေါ်တွင် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူငှားရမ်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ကာလတို (1)နှစ်မူဖြင့်ငှားရမ်းခြင်း၊

(၉) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေများပေါ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ၊ ဖိုက်ဘာကေဘယ်ကြိုး/ လျှပ်စစ်ကေဘယ်ကြိုး သွယ်တန်းချခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအား ကာလတို(1)နှစ်မူဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း၊

(၁၀) မြန်မာ့မီးရထား ဘူတာရုံများတွင် ATM စက်များထားရှိခြင်းလုပ်ငန်းအား ကာလတို(1)နှစ်မူ ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း၊

(၁၁) မြန်မာ့မီးရထားပိုင်မြေပေါ်တွင် အခန်းပေးအခန်းယူစနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် တိုက်ခန်းများအား ငှားရမ်းခြင်း။