ပါဆယ်နှုန်းထားများ

ပါဆယ်နှုန်းထားများ

ဌာနဆိုင်ရာများအား တန်ဆာခကောက်ခံရမည့် သတ်မှတ်ချက်

၃။        တပ်မတော်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးအတွက် တန်ဆာခနှုန်းထားအား ယခုသတ်မှတ်ထုတ်ပြန် လိုက်သည့် တန်ဆာခနှုန်းထားများအတိုင်းသာ ကောက်ခံသွားရန်ဖြစ်သည်။

 

တောင်ပေါ်လမ်းပိုင်းသတ်မှတ်ချက်

၄။        တောင်ပေါ်လမ်းပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော လမ်းပိုင်းများတွင် တွဲလုံးပြည့်ကုန်တင်ပို့ခြင်း အတွက် တန်ဆာခနှုန်းထားအား တစ်တန်တစ်မိုင်(၇၅/-)ကျပ်ဖြင့် ကောက်ခံရမည်။ အောက်ပါလမ်းပိုင်းများကို တောင်ပေါ် နှုန်းထားများဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ခံရန် သတ်မှတ်ပါသည်-

(က)     နဘားမှ ကသာလမ်းပိုင်း

(ခ)       ဆည်တော်မှ လားရှိုးလမ်းပိုင်း

(ဂ)       ဘုရားငါးဆူမှ ရွှေညောင်၊ တောင်ကြီး၊ ဆိုက်ခေါင်လမ်းပိုင်း

(ဃ)     ရေးမှ ထားဝယ်လမ်းပိုင်း

(င)       မြိုင်မှ ကလေးလမ်းပိုင်း

အနည်းဆုံးတန်ဆာခကောက်ခံရမည့် ခရီးမိုင်သတ်မှတ်ချက်

၅။        တွဲလုံးပြည့်တင်ပို့ခြင်းအတွက် အနည်းဆုံးတန်ဆာခတွက်ချက်ကောက်ခံရမည့် ခရီးမိုင် သတ်မှတ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)     ပုသိမ်-ကြံခင်းလမ်းပိုင်း၊ မော်လမြိုင်(တောင်)-ရေးလမ်းပိုင်းနှင့် ရေး-ထားဝယ် လမ်းပိုင်း တို့တွင် အနည်းဆုံးမိုင်(၁၀၀)အတွက် ကောက်ခံရမည်။

(ခ)       MITT(သီလဝါ)-Dry Port(ရွာသာကြီး)လမ်းပိုင်း ပြေးဆွဲသော ကွန်တိန်နာရထားများ အတွက် ခရီးမိုင်အကွာအဝေးသတ်မှတ်ချက်အား ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၉.၄.၂၀၂၀)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ရထ-၂/မလ(EC)/၂၀၂၀(၃၀၈၆)အရ (၈၅)မိုင် သတ်မှတ် ကောက်ခံရမည်။

(ဂ)       ကျန်လမ်းပိုင်းအားလုံးတွင် အနည်းဆုံးမိုင်(၁၅၀)အတွက် ကောက်ခံရမည်။

(ဃ)     ဖွင့်လှစ်ပြီး ရထားလမ်းပိုင်းအသစ်များ၌ ကုန်ရထားပြေးဆွဲနိုင်သည့်အချိန်တွင် လမ်းပိုင်း အလိုက် သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(င)       အနည်းဆုံးမိုင်သတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သော ခရီးစဉ်တိုင်းအတွက် သွားရောက်လို သော ဘူတာအတိအကျကို တန်ဆာပြုလုပ်ခွင့်ပြုသည်။

အစွန်းတိခြင်း

၆။        တန်ဆာခတွက်ချက်ရာတွင် တစ်တန်တစ်မိုင်နှုန်း၊ သယ်ပို့ရမည့်ခရီးအကွာအဝေးမိုင်အတိအကျ၊ ကုန် တွဲ၏ အများဆုံးတင်နိုင်သည့် ကုန်တန်ချိန်တို့ကို မြှောက်၍ ကျသင့်မည့်တန်ဆာခကို တွက်ချက်ပြီး (၅၀/-) ကျပ် အစွန်းတိရမည်။(၁)ကျပ်မှ (၄၉)ကျပ်အထိကို (၅၀)ကျပ်နှင့် (၅၁)ကျပ်မှ (၉၉)ကျပ်အထိကို (၁၀၀)ကျပ် ယူရန်ဖြစ်သည်။

တွဲလုံးပြည့်တန်ဆာခတွက်နည်း

တစ်တန် သယ်ယူ တွဲ၏ ကျသင့်
တစ်မိုင် x ရမည့် x ခွင့်ပြု = တန်ဆာခ
နှုန်းထား မိုင် တန်ချိန် (၅၀/-ကျပ် အစွန်းတိရန်)

 

လက်ထိုးကုန်သေးနှုန်းထား

၇။        ဌာနဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိကဖြစ်စေ တွဲလုံးပြည့်မဟုတ်သော လက်ထိုးကုန်သေး တင်ဆောင်ခြင်း အတွက် ကျသင့်တန်ဆာခကို အောက်ပါနှုန်းထားဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ခံရမည်-

လက်ထိုးကုန်သေးနှုန်းထား ကုန်တစ်ပိဿာတစ်မိုင်နှုန်းထား
မြေပြန့်(ပြား) တောင်ပေါ်(ပြား)
၁၃.၀၀ ပြား ၁၇.၅၀ ပြား

 

အနည်းဆုံးလက်ထိုးကုန်သေး တန်ဆာခကောက်ခံရန်သတ်မှတ်ချက်

၈။        လက်ထိုးကုန်သေးတင်ပို့ခြင်းအတွက် အနည်းဆုံးကောက်ခံရမည့်ပိဿာမှာ(၅)ပိဿာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး တွက်ချက်ရမည့် ခရီးအကွာအဝေးမှာ မိုင်(၁၀၀)ဖြစ်ပါသည်။

ကျသင်ငွေ အစွန်းတိခြင်း

၉။        လက်ထိုးကုန်သေးနှုန်းထားဖြင့် တန်ဆာခတွက်ချက်ရာတွင် တစ်ပိဿာတစ်မိုင် ကျသင့်နှုန်းထား၊ ခရီးအကွာအဝေးမိုင်အတိအကျ၊ တင်ဆောင်သည့် ပိဿာတို့ကို မြှောက်၍ ကျသင့်တန်ဆာခကို တွက်ချက်ပြီး တစ်ကျပ်မပြည့်သော ပြားစွန်းအားလုံးကို ကျပ်စွန်းတိ၍ (၅၀/-)ကျပ် အစွန်းတိရမည်။ (၁)ကျပ်မှ (၄၉)ကျပ် အထိကို (၅၀)ကျပ်နှင့် (၅၁)ကျပ်မှ (၉၉)ကျပ်အထိကို (၁၀၀)ကျပ်ယူရန်ဖြစ်သည်။

လက်ထိုးကုန်သေးတန်ဆာခတွက်နည်း

တစ်ပိဿာ သယ်ယူ ကုန် တင်ပို့သည့်
တစ်မိုင် x ရမည့် x ပိဿာ = တန်ဆာခ
ကျသင့်နှုန်းထား မိုင် ချိန် (၅၀/-ကျပ် အစွန်းတိရန်)