နိုင်ငံခြားသားတွက် လက်မှတ်ခနှုန်းထား

Express Train

No.

Train Number Trip Ticket Price (MMK)
Upper Class Sleeper Sleeper Upper Class First Class

Ordinary Class

1

3 UP Yangon – Mandalay 12,750 9,300 4,650

2

4 DN Mandalay – Yangon 12,750 9,300

4,650

3

5 UP Yangon – Mandalay 9,300

4,650

4

6 DN Mandalay – Yangon 9,300

4,650

5

11 UP Yangon – Mandalay 9,300

4,650

6

12 DN Mandalay – Yangon 9,300

4,650

7

7 UP Yangon – Nay Pyi Taw 7,700 5,600

2,800

8

8 DN Nay Pyi Taw – Yangon 7,700 5,600

2,800

9

33 UP Mandalay – Myitkyina 18,000

9,000

10

34 DN Myitkyina – Mandalay 18,000

9,000

11

55 UP Mandalay – Myitkyina 11,350 8,250 5,150

4,150

12

56 DN Myitkyina – Mandalay 11,350 8,250 5,150

4,150

13

57 UP Mandalay – Myitkyina 11,350 8,250 5,150

4,150

14

58 DN Myitkyina – Mandalay 11,350 8,250 5,150

4,150

15

37 UP Mandalay – Myitkyina 25,000 22,500 16,500

8,300

16

38 DN Myitkyina – Mandalay 25,000 22,500 16,500

8,300

17

53 UP Mandalay – Kawlin 4,000

18

54 DN Kawlin – Mandalay 4,000

19

71 UP Yangon – Pyay

1,950

20

72 DN Pyay – Yangon

1,950

21

89 UP Yangon – Mawlamyine 4,250

2,150

22

90 DN Mawlamyine – Yangon 4,250

2,150

23

175 UP Yangon – Dawei 10,150 6,350

5,100

24

176 DN Dawei – Yangon 10,150 6,350

5,100

25

61 UP Yangon – Bagan 16,500 12,000

4,500

26

62 DN Bagan – Yangon 16,500 12,000

4,500

27

16/15 UP Nay Pyi Taw – Mawlamyine 6,750 4,200

3,400

28

18/17 DN Mawlamyine – Nay Pyi Taw 6,750 4,200

3,400

29

107 UP Nay Pyi Taw – Pakukku 3,000

30

108 DN Pakukku –  Nay Pyi Taw 3,000

31

109 UP Nay Pyi Taw – Pyay 2,450

32

110 DN Pyay –  Nay Pyi Taw 2,450

33

119 UP Bagan – Mandalay 4,000 2,900

1,450

34

120 DN Mandalay – Bagan 4,000 2,900

1,450

35

181 UP Pathein – Kyangin 3,550

1,800

36 182 DN Kyangin – Pathein 3,550

1,800