ပြင်ဦးလွင်-ဂုတ်ထိပ်လမ်းပိုင်း (ဂုတ်ထိပ်-၁/၂)RBEရထား၏ လက်မှတ်ခနှုန်းထား

ဘူတာပြင်ဦးလွင်ပွဲကောက်ဝက်ဝံဆင်လမ်းစုဆမ်ဆယ်နောင်ချိုဂုတ်ထိပ်
ပြင်ဦးလွင်50010001400190029003500
ပွဲကောက်500900140025003000
ဝက်ဝံ50090020002600
ဆင်လမ်းစု50016002200
ဆမ်ဆယ်11001700
နောင်ချို600
ဂုတ်ထိပ်
မှတ်ချက်။တစ်ဦးတစ်မိုင် (၈၅)ကျပ်ဖြင့်တွက်ချက်ပြီး (1၀၀)စွန်းတိထားပါသည်။