၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း/လုပ်ငန်း အမျိုးအမည်
12(T)14/MR (CME/NPT) 350 kVA Diesel Engine Generator (Sound Proof) အပါအဝင် မီးစက် (၂)မျိုးဝယ်ယူရန်
၄၈/မမ/CME CU/PVC/Insulated Only Wire 1Cx6mm2 (100 M/Coil)အပါအဝင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း (၁၈)မျိုးဝယ်ယူရန်
၄၉/မမ/CME CU/PVC/PVC Wire (Single) 7/.064 (100 Yds/Coil)အပါအဝင် ပါဝါလျှပ်စစ်ပစ္စည်း(၂၁)မျိုးဝယ်ယူရန်
၅၀/မမ/CME CU/XLPE/CTS/PVC-Triplex (CVT) 3C x 95 mm2 အပါအဝင် ပါဝါလျှပ်စစ် ပစ္စည်း (၁၀)မျိုးဝယ်ယူရန်
၅၁/မမ/CME 2V, 250 Ah Wet Cell အပါအဝင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်း(၅)မျိုးဝယ်ယူရန်
၅၂/မမ/CME လုပ်ငန်းအပိုင်း(က) တိုင်းအမှတ်(၇) မလွှကုန်းနယ်မြေရှိ တွဲပြင်အလုပ်ရုံ နှင့် မလွှကုန်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအတွက် 500 kVA Transformer တည်ဆောက်ခြင်း၊ High Tension Line ဆွဲခြင်းနှင့် Underground Line သွယ်တန်းခြင်းအား Turnkey စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်

လုပ်ငန်းအပိုင်း(ခ) မလွှကုန်းနယ်မြေရှိ တံတားဘောင်အလုပ်ရုံ၊ စက်ဆန်း ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအတွက် 500 kVA Transformer တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် H.T Line (၆၅၀)ပေနှင့် L.T Line (၄၂၅)ပေ သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းအား Turnkey စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –   (၂၀.၆.၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် (၂၀.၅.၂၀၂၄)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994