၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်
၃၇/မမ/CE လမ်းခင်းကျောက် (Ballast) (၁၅၃၀၀) ကျင်းဝယ်ယူရန်

မုပ္ပလင်ဘူတာတွဲပေါ်အရောက်=၁၁၆၈ကျင်း၊(ကုန်းကြီး=၆၄၅၅ ကျင်း၊ မင်းစု = ၄၃၁ ကျင်း၊ ရမည်းသင်း = ၁၄၄၅ ကျင်း၊ ငှက်သိုက် = ၃၆၂၄ ကျင်း၊ ညောင်လွန့်=၂၁၇၇ ကျင်း)ဘူတာအရောက်

၃၈/မမ/CE (1”x1 ”) အရွယ်(စက်ခွဲ)လမ်းခင်းကျောက်(၂၅၄၁၅) ကျင်းဝယ်ယူရန်

(ဘုရားငါးဆူ = ၉၇၅ ကျင်း၊ ဘဲလင်း = ၂၀၀၀ကျင်း၊ နေပြည်တော် ဘူတာတွဲပေါ်အရောက်=၅၈၀၀ကျင်း၊ ကျေးတော = ၃၀၀၀ ကျင်း၊ ရေနီ = ၄၀၀၀ ကျင်း၊ ရွှေတံခါး = ၃၁၈၅ ကျင်း၊ ဇင်းကျိုက် = ၃၀၉၅ ကျင်း၊ ပုသိမ် = ၂၃၀၀ ကျင်း၊ အောင်လံ = ၂၀၀ ကျင်း၊ အင်တောကျယ် = ၆၁၀ ကျင်း၊ ထီဖောင်းအလယ်ရွာ = ၂၅၀ ကျင်း) ဘူတာအရောက်

(6”x9”) ကျောက်ကြီး (၃၀၀) ကျင်းဝယ်ယူရန်

ဇင်းကျိုက် = ၃၀၀ ကျင်း

ကျောက်မှုန့် (၄၂၅) ကျင်းဝယ်ယူရန်

သာစည် = ၄၂၅ ကျင်း

၃၉/မမ/

(CME/MIT)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)အတွက် စက်ပစ္စည်း(၃၂)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၄၀/မမ/

(CME/MIT)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)တွင် Auto Coupler ကုန်တွဲများကို တွဲချိတ်ဆက်စနစ်၊ ဘရိတ်စနစ်များ ပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း(၁၁၃) မျိုးဝယ်ယူရန်
၄၁/မမ/

(CME/MIT)

လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲစက်ရုံ(မြစ်ငယ်)အတွက် ကွန်တိန်နာတင်ကုန်တွဲ

(၃၀)တွဲ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်း (၁၂၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်

12/(T)13/MR

(MC/MIT)

Wheel & Roller Bearings ပစ္စည်း (၄) မျိုးဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – စဉ်(၁၊၂) ( ၃၀ . ၅ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

စဉ်(၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆) ( ၁၇ . ၆ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၆ . ၅ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994