၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း/လုပ်ငန်း အမျိုးအမည်
၂၂/မမ/ CE တိုင်း(၇)ရန်ကုန်

မလွှကုန်းဘူတာယာဒ်ဝင်းအတွင်း အခန်း(၂၀)ပါ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၁၃၀၂၅.၆၂၅ စ/ပေ) တိုက်အမှတ် (၁) တည်ဆောက်ခြင်း (RC Pile Foundation၊ ရေ၊မီး၊မိလ္လာအပါအဝင်)

၂၃/မမ/ CE မလွှကုန်းဘူတာယာဒ်ဝင်းအတွင်း အခန်း(၂၀)ပါ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၁၃၀၂၅.၆၂၅ စ/ပေ) တိုက်အမှတ် (၂) တည်ဆောက်ခြင်း (RC Pile Foundation၊ ရေ၊မီး၊မိလ္လာအပါအဝင်)
၂၄/မမ/ CE မလွှကုန်းဘူတာယာဒ်ဝင်းအတွင်း အခန်း(၂၀)ပါ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ (၅)ထပ် (၁၃၀၂၅.၆၂၅ စ/ပေ) တိုက်အမှတ် (၃) တည်ဆောက်ခြင်း (RC Pile Foundation၊ ရေ၊မီး၊မိလ္လာအပါအဝင်)
၂၅/မမ/ CME နယ်စက်ခေါင်းရုံနှင့် နယ်တွဲပြင်ရုံများအတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော

စက်ပစ္စည်း (၉၆)မျိုးဝယ်ယူရန်

12(T)1/MR/

CME(NPT)

 စက်ပစ္စည်း (၄၀)မျိုး ဝယ်ယူရန်
12(T)2/MR/

CME(NPT)

စက်ခေါင်းအရန်ပစ္စည်းများ၊ Caterpillar CAT 3516 B Engine ပစ္စည်း များနှင့် အထွေထွေပစ္စည်းများ(၂၉၅)မျိုး ဝယ်ယူရန်
12(T)3/MR/

(ML/ISN)

Rolled Steel Tyre for D.E.L (Rough Tyre) (120) Nos and Wheel Mono bloc Rolled Steel (Rough) (120) Nos
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၃ . ၆ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၃ . ၅ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994