၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်
၁၇/မမ/ CE Nylon Liner  (Inner & Outer) (257778) Nos ဝယ်ယူရန်
၁၈/မမ/ CE 75 lb Bolt & Nut with One Spring Washer and One Flat Washer (50000) Sets ဝယ်ယူရန်
၁၉/မမ/ CE 75 lb Point & Crossing (1:12) (30) Sets နှင့် 75 lb Point & Crossing (1:8½) (30) Sets ဝယ်ယူရန်
၂၀/မမ/ CME Rail Road Diesel Oil, RDO-40 (200 Liter/Drum)-1800 Drums ဝယ်ယူရန်
၂၁/မမ/ CMO ဆေးဝါးနှင့် ဆေးရုံသုံးပစ္စည်း (1) Lot ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၁၇ . ၅ . ၂၀၂၄ ) နေ့လည် ( ၂:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၃ . ၅ . ၂၀၂၄) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994