အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက်လိုပါသည်

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၁၆၁/မမ/CE TATA Dump Truck များ၏ စက်အရန်ပစ္စည်း(၂၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၁၆၂/မမ/CE Automatic Levelling ,  Lining and Tamping Machines, Flash Butt Welding Machine and Profile Ballast Regulating Machine တို့အတွက် စက်အရန်ပစ္စည်း (၇၇) မျိုးဝယ်ယူရန်
၁၆၃/မမ/S&T ရန်ကုန်မြို့ပတ် (၃၈)ဘူတာတွင် တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း (Lot – 1)
၁၆၄/မမ/S&T ရန်ကုန်မြို့ပတ် (၃၈)ဘူတာတွင် Passenger information System တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ( Lot – 2)
၁၆၅/မမ/CE Excavator နှင့် Dozer စက်ယန္တရား (၅)စီးအတွက် လိုအပ်သော စက်အရန် ပစ္စည်း (5 Lot) ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – အမှတ်စဉ် (၁ မှ ၄) ( ၁၁ . ၉ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

-အမှတ်စဉ် (၅) ( ၂၈ . ၉ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၈ . ၈ . ၂၀၂၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994