၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၁၅၁/မမ/ CE Stress & Strain Recorder Accessories (1 ) lot ဝယ်ယူရန်
၁၅၂/မမ/ CE FFU Synthetic Sleeper (၆) မျိုး (353) Nos ဝယ်ယူရန်
၁၅၃/မမ/ CE 75/75 lb Check Block (11,000) Nos ဝယ်ယူရန်
၁၅၄/မမ/ CE Bridge Hook Bolts & Nuts (11,500) Nos ဝယ်ယူရန်
၁၅၅/မမ/ CE Insulated Grooved Rubber Pad (India) (200,000) Nos ဝယ်ယူရန်

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၄ . ၉ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၁ . ၈ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994