၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်  ဝယ်ယူလိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၁၂၄/မမ/CME

(MIT)

Machinery and Equipment စက်ပစ္စည်း (၁၇)မျိုး  ဝယ်ယူရန်
၁၂၅/မမ/CE Strengthened Glass Fiber Nylon Liner for 20 Tons Axle Load PC Sleeper and 50 N Rail (310,000) Nos ဝယ်ယူရန်
၁၂၆/မမ/CE 3.6mm Ø x 3 Ply  HT Steel Strand (200) Tons ဝယ်ယူရန်
၁၂၇/မမ/CE 6.5mm Ø x M.S Rod (60)Tons ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၂၁. ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၇ .၈. ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994