၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေ၊ နိုင်ငံခြားငွေ(Euro)တို့ဖြင့်

ဝယ်ယူ/ဆောင်ရွက် လိုပါသည်

စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၉၉/မမ/CE(Kyat) TATA Dump Truck များ၏ စက်အရန်ပစ္စည်း(၂၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၁၀၀/မမ/CE(Kyat) (1”x1½”) အရွယ် (စက်ခွဲ)လမ်းခင်းကျောက် (၇၀၀၅) ကျင်းဝယ်ယူရန်   

(ဆမ်ဆယ် = ၅၀၀ ကျင်း၊ ရွှေတံခါး = ၃၂၀၅ ကျင်း၊ ဇင်းကျိုက် = ၂၀၀၀ ကျင်း၊ ပုသိမ် = ၄၀၀ ကျင်း၊ အောင်လံ= ၇၀၀ ကျင်း၊ အင်တောကျယ် = ၂၀၀ ကျင်း) (ဘူတာများအရောက်ဝယ်ယူရန်)

(6”x9”) ကျောက်ကြီး (၄၀၀) ကျင်းဝယ်ယူရန်   

ပုသိမ် – ၄၀၀ ကျင်း၊ (ဘူတာအရောက်ဝယ်ယူရန်)

၁၀၁/မမ/CE

(Kyat)

ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

သီရိမြိုင်ဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26’ – 8”) (ရေနှင့်မိလ္လာ အပါအဝင်)

12(T)23/MR

ISN(Euro)

-Rolled Steel Tyre for D.E.L – (360) Nos

-Wheel Monobloc Rolled Steel (India)-(168)Nos

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – အမှတ်စဉ် (၁၊၂) (၁၁. ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

အမှတ်စဉ် (၃၊၄) (၂၈. ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၈ .၇. ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994