၁။   အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်
၈၄/မမ/CE ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းအဆင်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

မြစ်ငယ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် 5m x 3.5m RC Box Culvert Underpass တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

၈၅/မမ/CE ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း

အောင်ဆန်းဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”)(ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)

၈၆/မမ/CE ကမာရွတ်ဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”)(ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)
၈၇/မမ/CE အုတ်ကျင်းဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”)(ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)
၈၈/မမ/CE ဖော့ကန်ဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”)(ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)
၈၉/မမ/CE သမိုင်းဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”)(ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)
၉၀/မမ/CE တာမွေဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”)(ရေနှင့်မိလ္လာအပါအဝင်)
၉၁/မမ/CE ကျောက်ရေတွင်းဘူတာအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (80’x26-’8”) (ရေနှင့်မိလ္လာ အပါအဝင်)
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် –  ( ၁၇. ၈ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၇. ၇ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994