၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်
၆၁/မမ/CMO ဆေးဝါးနှင့်ဆေးရုံသုံးပစ္စည်း (၂၁၃)မျိုး ဝယ်ယူရန်
၆၂/မမ/ CE Rail Chair Plate for 75 lb Rail (8250) Nos နှင့် Screw Spike 24 mm   160 mm Length & Washer (10,000) Nos ဝယ်ယူရန်
၆၃/မမ/ CE 75/75 lb Check Block (11,700) Nos ဝယ်ယူရန်
၆၄/မမ/ CE Angle (တံတားချူပ်တန်း) (75mm x 75mm x 9mm x 6m) (5700) Meter ဝယ်ယူရန်
၆၅/မမ/ CE 75 lb Bolt & Nut with One Spring  Washer and One Flat Washer (20,000) Nos ဝယ်ယူရန်
၆၆/မမ/ CE Bridge Hook Bolts & Nuts (20,500) Nos ဝယ်ယူရန်
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – အမှတ်စဉ် (၁) ( ၄ . ၇ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

–  အမှတ်စဉ် (၂) မှ (၆) ( ၂၀ . ၇ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၂၀ . ၆ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994