၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည် –

စဉ် တင်ဒါအမှတ်                        ပစ္စည်း အမျိုးအမည်
၅၂/မမ/ CE 3 m Long, 4” G.I Pipe (650)Nos နှင့် 4”  G.I Pipe Coupling(650)Nos ဝယ်ယူရန်
၅၃/မမ/ CE FFU Synthetic Sleeper (၆) မျိုး (353) Nos ဝယ်ယူရန်
၅၄/မမ/ CE Insulated Grooved Rubber Pad (India) (220,000) Nos ဝယ်ယူရန်
၅၅/မမ/ CE 3.6mm    x 3Ply HT Steel Strand (500)Tons ဝယ်ယူရန်
၅၆/မမ/ CE Grooved Rubber Pad (China) (50,000) Nos ဝယ်ယူရန်
၅၇/မမ/ CE TATA Dump Truck များ၏ စက်အရန်ပစ္စည်း(၂၉)မျိုး ဝယ်ယူရန်

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် -( ၁၄ . ၇ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် ( ၁၆ . ၆ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994