၁။    အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
တင်ဒါအမှတ် – ၅၀/မမ/CE (၂၀၂၃-၂၀၂၄)

(1”x1½”) အရွယ် (စက်ခွဲ)လမ်းခင်းကျောက် (၁၈၂၅၅) ကျင်းအား အောက်ပါဘူတာ များအရောက် ဝယ်ယူရန်   

(ဆမ်ဆယ် = ၅၀၀ ကျင်း၊ ဘုရားငါးဆူ = ၂၅၀ ကျင်း၊ ကျေးတော = ၃၀၀၀ ကျင်း၊

ရွှေတံခါး = ၃၂၀၅ ကျင်း၊ သဲဖြူကုန်း = ၃၀၀၀ ကျင်း၊ ဇင်းကျိုက် = ၂၀၀၀ ကျင်း၊

သိမ်ဇရပ် = ၅၀၀ ကျင်း၊ ပုသိမ် = ၄၀၀ ကျင်း၊ ဥသျှစ်ပင် = ၁၅၀၀ ကျင်း၊

အောင်လံ= ၇၀၀ ကျင်း၊ အင်တောကျယ် = ၂၀၀ ကျင်း၊ ကွမ်းလောင်း = ၄၀၀ ကျင်း၊

ရွှေညောင် = ၁၀၀၀ ကျင်း၊ တောင်ကြီး = ၁၁၀၀ ကျင်း၊ ပင်းပက် = ၅၀၀ ကျင်း)

(6”x9”) ကျောက်ကြီး (၄၀၀)ကျင်းအား အောက်ပါဘူတာများအရောက် ဝယ်ယူရန်   

ပုသိမ် – ၄၀၀ ကျင်း၊

တင်ဒါအမှတ် – ၅၁/မမ/CE (၂၀၂၃-၂၀၂၄)

လမ်းခင်းကျောက် (Ballast) (၆၁၀၀၄) ကျင်းအား အောက်ပါဘူတာများ အရောက် ဝယ်ယူရန်   

(မုပ္ပလင် =၂၂၁၈၂ ကျင်း၊ ပဲခူး = ၇၀၀၀ ကျင်း၊ ဘုရားကြီး = ၁၀၀၀၀ ကျင်း၊

ဒိုက်ဦး = ၅၀၀၀ ကျင်း၊ သောင်းတိုင်ကုန်း = ၁၀၀၀၀ ကျင်း၊ ဇင်းကျိုက် = ၁၀၀၀ ကျင်း၊

သိမ်ဇရပ် = ၅၀၀ ကျင်း၊ ရမည်းသင်း = ၂၃၇၆ ကျင်း၊ ငှက်သိုက် = ၂၉၄၆ ကျင်း)

ကျောက်မှုန့် (၁၀၀) ကျင်းအား အောက်ပါဘူတာများအရောက် ဝယ်ယူရန်   

သောင်းတိုင်ကုန်း – ၁၀၀ ကျင်း၊

တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – ( ၂၈ . ၆ . ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင်  (၁၄.၆.၂၀၂၃)ရက်နေ့မှစတင်၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291994