၁။   အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်
စဉ် တင်ဒါအမှတ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည်
၄၄/မမ/CE တိုင်းအမှတ်(၆)ရန်ကုန်

တိုင်းအမှတ်(၆)ရန်ကုန်နယ်မြေ၊ သဲကုန်း-ဆင်မြီးဆွဲကြား မိုင်(၁၄၃/၈-၉) တွင် တံတားအမှတ်(432)အား မူလ (4×14’)ခန်းဖွင့်အစား (60’)ခန်းဖွင့် Half Through အဖြစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၄၅/မမ/CE သဲကုန်း-ဆင်မြီးဆွဲကြား မိုင်(၁၄၃/၈-၉) တွင် တံတားအမှတ်(433)အား မူလ(2×14’)ခန်းဖွင့်အစား (60’)ခန်းဖွင့် Half Through အဖြစ် တည် ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
တင်ဒါပိတ်မည့်နေ့/အချိန် – (၅. ၇. ၂၀၂၃ ) ( ၁၄:၃၀ )နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများကို အောက်ဖော်ပြပါ ဌာနတွင် (၅ . ၆ . ၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရုံးချိန် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊

ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း 294352, 291985, 291994