တောင်ကြီး-ဘန်းယဉ်လမ်းပိုင်း၊ (အမှတ်-၁၅၃အဆန်/၁၅၄-အစုန်)လူစီးကုန်တင်ရထား ရိုးရိုးတန်း လက်မှတ်ခနှုန်းထား

တောင်ကြီး-ဘန်းယဉ်လမ်းပိုင်း၊ (အမှတ်-၁၅၃အဆန်/၁၅၄-အစုန်)လူစီးကုန်တင်ရထား ရိုးရိုးတန်း လက်မှတ်ခနှုန်းထား

ဘူတာတောင်ကြီးဖာမွန်းနောင်ကားဟမ်းဆီးကက္ကူနောင်အယ်ဘန်းယဉ်
တောင်ကြီး5009001400180024002500
ဖာမွန်း4001000140020002000
နောင်ကား600100016001600
ဟမ်းဆီး40010001100
ကက္ကူ600700
နောင်အယ်100
ဘန်းယဉ်
မှတ်ချက်။လက်မှတ်ခနှုန်းထားတစ်ဦးတစ်မိုင်(၇၂/-)ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ ရာစွန်းတိဖြင့် တွက်ချက်ပါသည်။