စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံ/အုပ်ချုပ်)

တာဝန်ဝတ္တရားများ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသော “မူ” များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ထပ်ဆင့် ချမှတ်ပေးသည့်အတိုင်း စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊

ယင်းသို့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စီမံကိန်းနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၏ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းများကို လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းလျက် ဦးဆောင်မှုပေးပြီး စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

မြန်မာ့မီးရထား၏ လုပ်ငန်းများဆေင်ရွက်ရန် ချမှတ်ထားသော စီမံကိန်းနှင့် ယင်းစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်မှုကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရခြင်း၊

ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၏ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်သင့်သော လုပ်ငန်းများကို တာဝန် ပေးအပ်သည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

မြန်မာ့မီးရထား စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

မော်တော်ယာဉ်ဌာနခွဲ၊ ပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးဌာနခွဲ များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊