စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

မြန်မာ့မီးရထား

စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

၁။ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ရည်မှန်းချက်၊ တာဝန်များ

(က) ရည်မှန်းချက်။

မြန်မာ့မီးရထား၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲသည် ရထား ပြေးဆွဲမှုကဏ္ဍတွင် လိုအပ်သော ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ၊ RBE များ၊ လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲများကို ပြည့်စုံ လုံလောက်စွာနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ပြေးဆွဲနိုင်ရေး ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) တာဝန်။ ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ပေါ်စေရေးအတွက် တာဝန်ယူ ရသော လုပ်ငန်းများမှာ-

(၁) ဒီဇယ်စက်ခေါင်းများ ပြင်ဆင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

( ၂) လူစီးတွဲ၊ ကုန်တွဲများ ပြင်ဆင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

( ၃) စက်ခေါင်းအသစ်၊ လူစီးတွဲနှင့် ကုန်တွဲအသစ်များ၊ နိုင်ငံခြားမှ ဝယ်ယူရာ၌ ကန့်သတ် ချက်များ၊ ပုံစံများရေးဆွဲခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း။

(၄) လူစီးတွဲနှင့်ကုန်တွဲများ အစမှအဆုံး အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း။

( ၅) စက်ခေါင်းများကို စနစ်တကျနှင့် အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုခြင်း။

( ၆) စက်ခေါင်းမောင်းများ၊ ရထားတွဲထိန်းများကို ပြေးဆွဲရထားများ၌ တာဝန် ထမ်းဆောင် စေခြင်း။

( ၇) ဝန်ချီစက်အမျိုးမျိုး၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်မှုဌာနသုံး သံလမ်းပြေးယာဉ် အမျိုးမျိုးတို့ကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

( ၈) ဓါတ်အားပေးစက်များ၊ ရေစုပ်စက်၊ လေမှုတ်စက်များကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်း ခြင်း။

(၉) စက်ရုံကြီးများရှိ စက်ယန္တရားများ၊ သံရည်ကျိုစက်များ၊ အီလက်ထရောနစ် စက်ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးခြင်းများ တာဝန်ယူရခြင်း။

(၁၀) စက်ရုံများ၊ ဘူတာရုံများ၊ ဘူတာဝင်းများ၊ တွဲစီဝင်းများ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့် ရပ်ကွက်များသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။

(၁၁) လူစီးတွဲများတွင် မီးတပ်ဆင်ခြင်း၊ မွမ်းမံထိန်းသိမ်းခြင်း။

(၁၂) စက်ရုံများအတွက် စက်ကိရိယာပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း၊ တပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံခြင်း၊

( ၁၃) စက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ၊ အခြားလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတို့အတွက် လိုအပ်သော အရန်ပစ္စည်း များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။

( ၁၄) လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်း၊ ကုန်ချောအရန်ပစ္စည်း၊ လောင်စာဆီ၊ ချောဆီ၊ အမဲဆီ စသည့်ပစ္စည်းများကို မှာယူခြင်း၊ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။

(၁၅) ဘူတာရုံများရှိ ကတ္တားများနှင့် တွဲလုံးပြည့်ချိန်သည့်ချိန်ခွင်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း မွမ်းမံခြင်း။

(၁၆) အသုံးစရိတ်များကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ငွေစာရင်းပြုစုခြင်း။

(၁၇) စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲလက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စအဝဝကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

၂။ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

(က) ဖွဲ့စည်းပုံ။ ဖွဲ့စည်းပုံဇယားကို နောက်ဆက်တွဲဖြင့်ဖော်ပြပါသည်။

(ခ) တာဝန်။ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ခွင့်ပြုဝန်ထမ်းနှင့် လက်ရှိဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်ကို ဖော်ပြအပ်ပါ သည်-

စဉ် ရာထူးအဆင့် ခွင့်ပြု အင်အား လက်ရှိ အင်အား လက်ရှိ(%)
စုစုပေါင်း ၁၀၂၃၂ ၇၂၀၉ ၇၀.၄၆%
အရာရှိအဆင့် ၁၀၈ ၉၇ ၈၉.၈၁%
ကြီးကြပ်ရေးအဆင့် ၁၃၀၅ ၁၁၅၃ ၈၈.၃၅%
အခြားအဆင့် ၈၈၁၉ ၅၉၅၉ ၆၇.၅၇%